ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแหวน

เทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแหวน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างการเรียนรู้ ถึงโทษและปัญหาของยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา