กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

« ของ 3 »

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเกิดความร่วมมือร่วมใจ และลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในตำบลบ้านแหวน