โครงการศูนย์สมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 1

โครงการศูนย์สมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแหวน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือน กันยายน 2564 ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหวน