โครงการศูนย์สมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 1