ภาพกิจกรรมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัวตำบลบ้านแหวน ปี 2562

เมื่อวันที่ 3–4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลบ้านแหวน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านแหวน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลบ้านแหวน (ศปก.ต.) และ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตำบลบ้านแหวน “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัวตำบลบ้านแหวน” ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

« 1 ของ 2 »