พรบ.ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อกับกิจการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พรก.กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ4 พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่10 พ.ศ.2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543