โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง”

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน โดยมีนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวพิชญากร เพ็ชรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัญญาภัค หวลจิตร ทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สบู่น้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปบาล์มน้ำผึ้ง และครีมไขผึ้งบำรุงส้นเท้า ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตทางการเกษตรตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านแหวน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

 

« ของ 3 »