ภาพกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาประจำปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการอบรมสัมมนาประจำปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ, การใช้รถยนต์ส่วนกลาง, การจัดทำร่าง TOR แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119

ช่วงบ่ายวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ควรรู้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน