ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564

  1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1-64
  2. ประกาศเรียกประชุมสภา ครั้งแรก 2564
  3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2-64
  4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3-64

 

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

  1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1-63
  2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1-63
  3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2-63
  4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2-63
  5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3-63
  6. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4-63