ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ราคางบประมาณ 2,100,000 บาท ราคากลาง 2,090,000 บาท นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด 1,750,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศ