กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ทำความสะอาดสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะในหน่วยงาน และกิจกรรมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 

« 1 ของ 4 »