ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงานผู้มาติดต่อบริการภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลในช่วงก่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการในบางภารกิจ โดยที่นี้ได้รวบรวมสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ข้าราชการ บุคคลทั่วไป และส่วนราชการผู้มาติดต่อในศูนย์รับเรื่องการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ที่ได้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน และสถิติที่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ สรุปสถิติการให้บริการ 5 สำนัก/กอง

รายละเอียดตามแนบ

สถิติการให้บริการ 63(6 เดือน)