ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศในจังหวัดเชียงใหม่

เอกสาร 75