การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน 27 ธันวาคม 2563

« ของ 3 »

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2563 ขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้เสียสละ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในตำบลบ้านแหวน โดยมีนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน เป็นประธานในพิธี