โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตำบลบ้านแหวนประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านแหวน และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตำบลบ้านแหวนประจำปี 2564

แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ทางคณะกรรมการศพค. และคณะกรรมการศปก.ต. จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีรูปแบบของกิจกรรม โดยจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของสถาบันครอบครัว และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้กับครอบครัวทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน

 

« ของ 3 »