ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น-แก้ไขครั้งที่ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4-2566