ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง 2566-2570