แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

แผน