ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด ศพด. จำนวน 4 ศูนย์)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จัดซื้อจัดจ้างนม ศพด.