ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยจะได้มีการดำเนินการจัดการประชุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่วงระยะเวลาในการจัดการประชุม หากประชาชนผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถแจ้งมายังกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่านทราบได้

เอกสาร 229