ประการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยจะได้มีการดำเนินการจัดการประชุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่วงระยะเวลาในการจัดการประชุม หากประชาชนผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถแจ้งมายังกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่านทราบได้

เอกสาร 22764