ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแหวน สำหรับเยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดงได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งว่าได้มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความนัดและความต้องการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้แก่ เยาวสตรี/สตรีที่ขาตโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในการฝึกอบรมอาชีพ
ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โตยให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดของศูนย์ฯ
ในการนี้ ทางเทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการกลุ่มสตรีและครอบครัวในพื้นที่ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามหลักเกณฑ์โดยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ให้ทำการกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มตาม QR Code นี้ เพื่อให้ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จะไต้รวบรวมป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพต่อไป

Scan2566-11-07_152342(1)