ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านญมาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ก่อสร้างถนน