เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
และทรงมีพระราชวินิจฉัยให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ไปให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทาง Facebook : www.facebook.com/TMCHNetwork และ Website : www.tmchnetwork/คลอดก่อนกำหนด

คิวอาร์โค๊ต