ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60 – 6.50 เมตร ระยะทางรวม 401.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,761.97 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รวมจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 900,700 บาท (เก้าแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามแนบท้าย

ประกาศ ม.11