เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีสากล” ประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เป็นเดือนรณรงค์ โดยใช้แนวคิด He for She ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง ซึ่งอยากให้สังคมได้เห็นว่าผู้ชายก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็กสตรี หรือคนในครอบครัวทุกรูปแบบ
ยุติความรุนแรง_page-0001