ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชั่นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น “Biz Portal และ ทางรัฐ”

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้ให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในระดับพื้นที่โดยรวมเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” และแพลตฟอร์มระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเป็นการรวบรวมงานบริการและข้อมูลของภาครัฐสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ ให้สามารถศึกษาและรับบริการได้แบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถศึกษาและใช้บริการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ “ทางรัฐ.com และเว็บไซต์ dga.or.th หัวข้อ “บริการและโครงการ” หัวข้อย่อย “One Stop Service” เรื่อง “ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ” ตามลำดับ

ในการนี้ทางเทศบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ Biz Portal และทางรัฐ