ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๐๔/ว๒๖๓๐๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๐๒/ว๓๒๒๙๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๐๓/ว๑๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี โดยให้ประกาศรายชื่อรวมทั้งจำนวน ให้ผู้วางเงินทราบและติดต่อขอรับเงินที่เหลือคืน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ เมื่อครบกำหนดแล้ว รายใดไม่มีผู้นำหลักฐานมาขอรับเงินคืน ให้นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขหางดง ได้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีเงินมัดจำรังวัดที่ดินคงเหลือค้างบัญชีเกิน ๕ ปี จำนวน ๑๑๒ ราย เป็นเงิน ๑๕,๒๖๕.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำคงเหลือคืนในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดง จะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไปประกาศเรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5ปี