ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 26 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นอาจจัดให้มีการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ในหมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงได้แต่งตั้งพนักงานสำรวจ โดยพนักงานสำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 28 มีหน้าที่และอำนาจสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และขอให้เจ้าของทรัพย์สินให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินให้พนักงานสำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเมื่อมีการร้องขอ

รายละเอียดตามแนบ…