ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563