ประชาสัมพันธ์ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจ่ายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดงได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีกำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ระหว่างวันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน