ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง วัน เวลา สถานที่ สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศวัน เวลา สถานที่ สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น

แต่เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการดำเนินการจัดทำประกาศดังกล่าว จึงขอแก้ไขคำผิด วิธีการสรรหา จากสอบข้อเขียนอัตนัย แก้ไขเป็น สอบข้อเขียนปรมัย

รายละเอียดตามแนบ….