ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน พัสดุุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ร่างประกวดราคากระเช้า