ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ รายการละ 12 ชุด ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.baanwan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 441961 ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร 191