ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสาร 88