ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา และได้ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันตามแนบท้ายประกาศนี้รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 ต.ค 66