รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สะสม