ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัดกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 13 – 2 – 05 – 2103 – 001

สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ในวันและเวลาราชการ

ระเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ

รับโอน