ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง มาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิด – ปิด สถานที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

มาตราการควบคุมความเสี่ยง