ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่)

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มุ่งปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ซึ่งได้แก่ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ที่จะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12