ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถช่วยดูแลสอดส่อง รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดหรือใช้ความรุนแรง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง