ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกพร้อมแจกป้ายสัญลักษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งกำหนดการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เอกสาร