ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับกล้าไม้ของสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

ด้วยสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  (เชียงใหม่) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปปลูกได้ สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2566 ดังนี้ คือ ประชาชนทั่วไปจ่ายได้รายละไม่เกิน 1,000 กล้า/ องค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ จ่ายได้รายละไม่เกิน 10,000 กล้า

รายละเอียดตามแนบท้าย

 

ประชาสัมพันธ์ขอรับกล้าไม้