ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านแหวน ประจำปี พ.ศ. 2563 หลักสูตร “สิ่งประดิษฐ์จากลอตเตอรี่” สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านแหวน ประจำปี พ.ศ. 2563 หลักสูตร “สิ่งประดิษฐ์จากลอตเตอรี่” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไปที่อาศัยในตำบลบ้านแหวน ทำให้เกิดรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะทำการอบรมในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น! โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

  1. กรณีคนพิการ แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้พิการต้องสามาารถช่วยเหลือตนเองได้
  2. กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ โดยต้องมีรายชื่อเป็นผู้ดูแล
  3. กรณีเป็นประชาชนทั่วไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 11