ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
***หมายเหตุ เนื่องจากมีการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน รายละเอียดตามรูปภาพ

หากที่ข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคล้ง เทศบาลตำบลบ้านแหวน ในวันและเวลาราชการ