ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

3