ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลสันผักหวาน รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลสันผักหวาน จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ