ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสนาม…

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ทีี่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ทีี่ 2 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 10.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศห้องน้ำสนาม