ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกรณีการรับ – ส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้ป่วยรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งไปโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

สามารถยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานมายื่นลงทะเบียน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศ