ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านกองขิง บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านกองขิง บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจาก

  1. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เพิ่มรายการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
img-224092242