ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผ่ (ลำเหมืองแม่ท่าช้างสายรอง) จำนวน 5 ช่วง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผ่ (ลำเหมืองแม่ท่าช้างสายรอง) จำนวน 5 ช่วง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,714,603.74 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://baanwan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5344-1961 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง